Увага! Cайт не оновлюється

Повідомлення

Перейти до розділу
27 серпня 15:59
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМІСІЇ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ ВРУ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ (2014-2019 роки) посилання...
05 липня 09:05
04 липня 2019 року у Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації відбулася робоча нарада докладніше
03 липня 10:00
04 липня 2019 року відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації докладніше

Діяльність Комісії

20 жовтня 2014, 13:14

Положення про Комісію

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                Постановою Верховної Ради України

                                  від 24 червня 1993 року N3317-XII                   ПОЛОЖЕННЯ

                про Спеціальну контрольну комісію

                Верховної Ради України з питань приватизації

 

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації створюється відповідно до статті 10 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

Організація та діяльність Спеціальної контрольної комісії Верховної  Ради України з питань приватизації проводиться на основі чинного законодавства та даного Положення.

 

РОЗДІЛ I. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

1. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації (далі - Контрольна комісія) обирається з числа народних депутатів України.

2. До складу Контрольної комісії входить 15 членів, які затверджуються Верховною Радою України.

3. Голова Спеціальної контрольної комісії обирається Верховною Радою України, перший заступник, заступник голови комісії та секретар обираються на засіданні комісії.

4. Контрольна комісія обирається на строк повноважень Верховної Ради чергового скликання. У разі невиконання покладених обов'язків, за систематичну неучасть в роботі Контрольної комісії за поданням  голови комісії або за власним бажанням члена Контрольної комісії Верховна Рада може його відкликати і обрати нового члена Контрольної комісії до закінчення цього строку.

 

РОЗДІЛ II. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

1. Контрольна комісія здійснює систематичний контроль за додержанням законодавства України про приватизацію, виконанням Державної програми приватизації, а також за дотриманням законодавства в нормативних актах з питань приватизації, які приймаються Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна, Національним банком та іншими уповноваженими органами.

2. Контрольна комісія в межах своєї компетенції здійснює діяльність з таких основних напрямів:

контроль за діяльністю Фонду державного  майна та інших державних органів приватизації;

контроль за створенням державними органами умов для проведення приватизації;

контроль за порядком випуску, розміщення та використання приватизаційних паперів;

контроль за додержанням встановленого порядку приватизації державних підприємств, житла, землі;

контроль за використанням коштів, що надійшли від приватизації майна до позабюджетного Державного фонду приватизації;

систематична (не менше двох разів на рік) інформація Верховної Ради України про хід приватизації.

 

РОЗДІЛ III. ПРАВА КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

Контрольна комісія відповідно до покладених на не завдань має право:

1. Вносити до Верховної Ради України, виходячи з практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

2. Заслуховувати звіт Фонд державного майна про хід приватизації перед його подання на розгляд Верховної Ради України, а також звіти інших державних органів приватизації.

3. Брати участь в обговоренні проекту бюджету на утримання апарату Фонду державного майна.

4. Заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань приватизації.

5. Знайомитись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій.

6. Залучати до своєї роботи фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ.

7. Розглядати програми і плани приватизації, виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень в процесі приватизації.

8. Користуватись послугами аудиторських фірм і контрольно-ревізійних органів.

 

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНОЮ КОМІСЇЄЮ МІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

1. За результатами перевірок Контрольна комісія приймає рішення.

2. В разі виявлення фактів порушення законодавства з питань приватизації Контрольна комісія:

ставить перед уповноваженими органами приватизації питання про зупинення явно незаконних розпоряджень і дій цих органів;

вказує на недоліки, допущені службовими особами державних органів приватизації, зобов'язує їх усунути виявлені порушення;

входить з пропозиціями до вищестоящих за підпорядкованістю органів про усунення посадових осіб із займаних посад.

3. Рішення Контрольної комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду державними органами та посадовими особами. Про результати розгляду державні органи або посадові особи повинні повідомити комісію у строки, встановлені чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

1. Організує роботу Контрольної комісії її голова або за його дорученням - заступник голови.

2. Засідання Контрольної комісії скликаються у міру необхідності, але не менше 1 разу на місяць і є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини членів комісії.

3. У необхідних випадках Контрольна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

4. Рішення Контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії, присутніх на засіданні.

5. В процесі підготовки конкретного питання для розгляду Контрольною комісією вона може створювати робочі групи, до яких мають входити фахівці міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ.

6. Рішення та висновок Контрольної комісії підписують голова комісії та секретар.

7. Контрольна комісія будує свою роботу у взаємодії з постійними комісіями Верховної Ради України, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування.

8. Секретаріат та Управління справами Верховної Ради України створюють необхідні умови для діяльності Контрольної комісії, надають їй приміщення, засоби транспорту і зв'язку, забезпечують технічне обслуговування, ведення діловодства.